Wspieramy firmy i instytucje w przeprowadzaniu istotnych zmian organizacyjnych, w tym transformacjach cyfrowych (ang. Digital Transformation), we wprowadzaniu nowych linii produktowych i modeli biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem środowiska IT i realizowanego portfela projektów, w zarządzaniu dostawcami oraz rozwoju kompetencyjnym i procesowym organizacji w obszarach Architektury Korporacyjnej, Data Governance czy też Agile i DevOps.

Zajmujemy się:

Transformacją organizacji

z uwzględnieniem zmiany modelu biznesowego, cyfryzacji czy optymalizacji kosztów CAPEX/OPEX. W obszarze transformacji organizacji korzystamy z metod m.in. zarządzania portfelowego, architektury korporacyjnej, modelowania potencjału.

Wdrażaniem praktyk i metod Agile oraz DevOps

od strony metodycznej i coachingu, po wdrażanie narzędzi IT (głównie bazujemy na rozwiązaniach Atlassain i opensource).

Zarządzaniem danymi oraz odkrywaniem informacji

poprzez wdrożenie praktyk ładu danych (data governance) i procesów zarządzania danymi z uwzględnieniem szeregu obszarów np. architektura danych, jakość danych, metadane, dane podstawowe, integracja danych, bezpieczeństwo. Metodycznie i narzędziowo wspieramy prace związane ze wstępną analizą danych (tj. data profiling, data preparation) czy szybką ewaluacją podejść do rozwiązań Big Data/Machine Learning.

Transformacja organizacji

Wspieramy transformacje organizacji na etapie jej planowania, realizacji i stabilizacji. Przy uwzględnieniu zmian otoczenia, nowych modeli biznesowych, cyfryzacji staramy się w sposób bezpieczny i wykonalny zdefiniować zakres działań biznesowo-informatycznych i zapewnić nadzór jego realizacji.

W ramach wsparcia transformacji korzystamy efektywnie i możliwie prosto z uznanych narzędzi metodycznych, w tym z metod zarządzania architekturą korporacyjną oraz zarządzania portfelem projektów, programami i projektami.

Architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna jest narzędziem ułatwiającym organizacji osiągnięcie zaplanowanego stanu docelowego (TO-BE) np. wdrożenia nowych usług czy produktów, reorganizację, fuzję, wdrożenie nowego modelu biznesowego/cyfrowego. Stosując podejście architektoniczne, staramy się, z wykorzystaniem wiedzy o stanie istniejącym organizacji (AS-IS), określić lukę w stosunku do stanu docelowego, a następnie zgodnie z przyjętymi zasadami zdefiniować zmianę i przeprowadzić ją w sposób kontrolowany.

Architektura korporacyjna często i niebezzasadnie postrzegana jest jako rozwiązanie złożone, trudne do wdrożenia oraz zrozumienia przez pojedynczą osobę, a nawet grupę ludzi. Dlatego tak ważnym jest dla nas, by podejście do opracowania i wdrożenia niniejszej architektury było „zwinne” (tj. agile) i dostosowane do możliwości organizacji.

Korzyści

Większa efektywność realizacji zmian w organizacji

Wzrost rentowności
inwestycji

Szybka wycena i walidacja
inicjatyw biznesowych

Zapewnienie szybkiego dostosowania IT do zmian biznesowych

Lepsze wykorzystanie możliwości dostarczanych przez technologie IT w biznesie

Jesteśmy członkiem

Uczestniczymy w pracach

Zarządzanie portfelem, programem i projektem

Zarządzanie portfelem projektów i programów

zmiana w organizacji często związana jest z równoległą realizacją szeregu przedsięwzięć. Ich rozsądna selekcja, dopasowanie do strategii i wzajemna korelacja wymaga zastosowania mechanizmów zarządzania portfelowego.

Zarządzanie programami

mechanizmy zarządzania programem wprowadzane są zwykle w przypadku, gdy cele strategiczne organizacji realizowane są przez zbiór istotnie skorelowanych projektów. Program stanowi swoisty parasol ochronny dla realizowanych w nim przedsięwzięć, dodatkowo umożliwiając wyższy poziom zarządzania.

Zarządzanie projektami

zarządzanie projektami jest obecnie tematem bardzo dobrze znanym większości organizacji. Wartością, którą staramy się wnosić w tym obszarze jest umiejętność łączenia podejść klasycznych i zwinnych oraz powiązania zarządzania projektem z procesami wytwórczymi oprogramowania.

Główne korzyści

Planowe dostarczanie oczekiwanych korzyści i potencjału (ang. capability) w organizacji

Spójność zarządzania na poziomie strategicznym z zarządzaniem operacyjnym

Rozwój kultury projektowej, kultury zmiany i odpowiedzialności (szczególnie w podejściu zwinnym)

Agile oraz DevOps

Wdrażamy zwinne praktyki wytwarzania oprogramowania często wzmacniając je dobrymi wzorcami analitycznymi oraz architektonicznymi. Staramy się, by Scrum czy inne zwinne podejścia nie stały się wyłączenie wytłumaczeniem dla bałaganu i miały swój wyraz w pozytywnych zmianach kulturowych.

Wspieramy zespoły DevOps wiedzą z obszarów ciągłej integracji, budowania i analizy kodu, zarządzania repozytoriami kodu i artefaktów, zarządzania wydaniami i testami oraz monitorowania.

Często wspomagamy się rozwiązaniami firmy Atlassian oraz opensource (np. Ansible, Jenkins, Selenium, Docker, Vagrant).

Zarządzanie danymi oraz odkrywanie informacji

Wspieramy prace nad ładem danych (ang. data governance) oraz jego istotnymi obszarami m.in. architekturą danych, bezpieczeństwem informacji, integracją danych, jakością danych, metadanymi i danymi podstawowymi, Big Data.

Z uwagi na rozwinięte kompetencje w obszarze Big Data i uczenia maszynowego realizujemy szereg prac związanych z odkrywaniem informacji i wiedzy w organizacjach.