Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – “RODO” i w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Promity Sp. z o.o.. Z administratorem można się skontaktować pod adresem: ul. Wiejska 14/25, 00-490 Warszawa, Polska oraz pod nr tel.: +48 (22) 354 63 13.

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach dotyczących promocji usług administratora danych, umożliwienia mu kontaktów z potencjalnymi klientami, a także przeprowadzenie procedur związanych z zawieraniem umów. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych związane jest z realizacją uzasadnionego interesu Promity Sp. z o.o. polegającego na prowadzeniu jej działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku jej usług, w tym marketingu bezpośredniego .

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług przez Promity Sp. z o.o.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Promity Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny organ będący jego następcą.

7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne.

8. Promity Sp. z o.o. nie będzie profilowała danych osobowych, a także nie będzie podejmowała decyzji w sposób zautomatyzowany.